VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
pre zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu 
spoločnosti Renegade24 s.r.o.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.       Spoločnosť Renegade24 s.r.o., so sídlom Rastislavova 12, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO:51168596 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č.30135/N , je prevádzkovateľ elektronického portálu www.sexihracky.eu , prostredníctvom ktorého vykonáva predaj tovaru  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2.       Spoločnosť Renegade24 s.r.o. vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujúce vzájomné práva a povinnosti strán pri predaji tovaru prostredníctvom elektronického portálu www.sexihracky.sk, najmä postup pri objednávaní tovaru, dodacie a platobné podmienky, reklamačné konanie a postup pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky kupujúceho.

1.3.       Kupujúci vystavením objednávky vyslovuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito VOP, týmto VOP úplne rozumie a súhlasí s nimi.

2. Výklad pojmov

2.1.       E-shop je elektronický obchod umiestnený na internetovom portáli www.sexihracky.sk, prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ/predávajúci ponúka na predaj tovar.

2.2.       Prevádzkovateľ e-shopu je spoločnosť Renegade24 s.r.o.., so sídlom Rastislavova 12, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO: 51168596, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č.30135/N , DIČ:2120616003 , IČ DPH: SK2120616003 Kontaktné údaje spoločnosti sú:

kontaktná osoba: Andrej Mrosko

tel. číslo: +421948325024

e-mail: info@sexihracky.eu

2.3.        Kupujúci je fyzická osoba/právnická osoba, ktorá má záujem kúpiť tovar ponúkaný v e-shope, a v súlade s týmito VOP uzatvorí s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.

2.4.    Spotrebiteľom je fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania. Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľom nie je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby z dôvodu, že vykonáva svoju prácu či profesiu. V praxi to znamená, že osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle zákona, nemá nárok bezdôvodne vrátiť tovar alebo odstúpiť od zmluvy a ani automaticky nárok na 24 mesačnú záručnú dobu či vybavenie reklamácie do 30 dní.

2.5.       Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vykonaný voči predávajúcemu prostredníctvom e-shopu, s cieľom získať na základe tejto objednávky tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

2.6.       Tovar sú výrobky uvádzané v e-shope, ktoré predávajúci ponúka na predaj kupujúcemu.

2.7.       Registrácia je postup, pri ktorom kupujúci vyplní elektronický registračný formulár uvedený v e-shope. Registrácia nie je povinná. Registrácia poskytuje kupujúcemu možnosť využívať výhody svojho registrovaného účtu, napríklad používať nastavenia adresára, sledovať stav svojej objednávky, prezerať históriu objednávok, možnosť získavať informácie o aktuálnych akciách a novinkách na e-shope, nechať si zasielať tieto informácie na e-mail a ďalšie. Kupujúci je povinný v rámci registrácie presne a pravdivo vyplniť všetky údaje uvedené v registračnom formulári. Kupujúci zodpovedá za presnosť, pravdivosť a aktuálnosť poskytnutých údajov pri registrácii.

3. Objednávanie tovaru, storno objednávky

3.1.       Objednávka tovaru a jeho následná kúpa a dodanie sa realizuje iba prostredníctvom e-shopu, postupom a na základe podmienok uvedených v týchto VOP.

3.2.       Predmetom objednávky môže byť:

3.2.1.     Katalógový tovar – tovar zobrazený v e-shope s uvedením názvu, objednávacieho kódu, popisu, ceny, prípadne s uvedením ďalších upresňujúcich údajov a vyobrazenia výrobku.

3.2.2.     Neobvyklé množstvo katalógového tovaru - je také množstvo, ktoré prevyšuje 10 ks v danom tovare.

3.3.       Kupujúci realizuje nákup tovaru prostredníctvom e-shopu výberom požadovaného tovaru a jeho množstva, výberom spôsobu úhrady kúpnej ceny za tovar, výberom spôsobu doručenia tovaru a vyplnením kontaktných a fakturačných údajov. Nakupovať on-line v e-shope môžu tak registrovaní, ako aj neregistrovaní kupujúci.

3.4.       Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii, presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje, vrátane správneho telefónneho čísla, prostredníctvom ktorého je možné sa s kupujúcim skontaktovať a overiť adresu doručenia tovaru.

3.5.       Po pridaní tovaru do nákupného košíka a vyplnení jednotlivých údajov v objednávkovom formulári, uvedených v bode 3.3 týchto VOP, sa kupujúcemu v e-shope zobrazí súhrn objednávky, ktorý obsahuje nasledovné údaje:

3.5.1.     názov a kód objednávaného tovaru, pričom bližšia špecifikácia tovaru sa zobrazí po kliknutí na príslušný odkaz umiestnený na súhrne objednávky,

3.5.2.     celková cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a nákladov na dopravu, t.j. poštovné, náklady na kuriéra a pod.,

3.5.3.     údaje kupujúceho spolu s adresou, na ktorú má byť tovar dodaný, a pod.

3.6.       Kupujúci je pred potvrdením objednávky povinný skontrolovať údaje uvedené v objednávke. Kupujúci potvrdením objednávky záväzne objedná vybratý tovar. Kupujúci objednávku potvrdí kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“, čím kupujúci potvrdzuje svoju vedomosť o nutnosti platby za objednaný tovar kúpnu cenu a cenu dopravy.

3.7.       Kupujúcemu bude bez zbytočného odkladu po odoslaní objednávky prostredníctvom automatizovaného systému doručená e-mailová správa s predmetom "Potvrdenie objednávky".

3.8.       Prevádzkovateľ je oprávnený automaticky potvrdenú objednávku zrušiť v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nemožno kupujúcemu dodať tovar:

3.8.1.     v lehote určenej týmito VOP alebo

3.8.2.     v cene, ktorá bola uvedená v katalógu/ponuke e-shopu v čase vystavenia objednávky alebo

3.8.3.     z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo ak

3.8.4.     kupujúci zadal neexistujúce, neplatné alebo nepravdivé telefónne číslo, prípadne nie je možné v rámci 3 pracovných dní od prijatia objednávky kupujúceho telefonicky s kupujúcim overiť adresu dodania (1 pokus o telefonické spojenie s kupujúcim 3 pracovné dni po sebe v čase medzi 8:00 - 17:00 hod.).

Vo vyššie uvedených prípadoch prevádzkovateľ bezodkladne elektronicky zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku náhradného plnenia (iná dodacia lehota, iná kúpna cena, obdobný tovar a pod.), ktorú musí kupujúci výslovne potvrdiť (písomne, elektronicky), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Ak sa s kupujúcim nedohodlo náhradné plnenie, sprostredkovateľ vráti už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru, spolu so všetkými platbami, ktoré od kupujúceho prijal na základe Kúpnej zmluvy

3.9.       Potvrdením objednávky podľa bodu 3.7. VOP sa považuje objednávka kupujúceho za záväznú. Ustanovenia bodu 3.8 a 7.3. týchto VOP tým nie sú dotknuté.

3.10.     Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že v prípade objednávky na neobvyklé množstvo tovaru alebo v prípade uvedenia neexistujúcej alebo inak očividne nepravdivej adresy na dodanie tovaru, je prevádzkovateľ oprávnený telefonicky preveriť hodnovernosť objednávky s kupujúcim.

3.11.     Za dokončenie nákupu je považované, ak kupujúci nákup riadne ukončil a bolo mu pridelené a potvrdené číslo objednávky. 

4. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1.       Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená prevádzkovateľom, riadne a včas uhradiť kúpnu cenu vrátane ceny dopravy, a to podľa spôsobu platby a spôsobu dopravy, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke.

4.2.       Kúpna cena za tovar je uvedená v objednávke kupujúceho a na faktúre vystavenej predávajúcim. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Do kúpnej ceny tovaru nie je zahrnutá cena dopravy tovaru do miesta dodania určeného kupujúcim. Cena dopravy je účtovaná kupujúcemu osobitne, a to podľa spôsobu dopravy a hodnoty objednávky, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3.       Kúpnu cenu vrátane ceny dopravy môže kupujúci uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

4.3.1.     dobierkou - zaplatenie v hotovosti pri preberaní zásielky;

4.3.2.     prevodom na účet (internetbanking) - po potvrdení objednávky sa kupujúcemu zobrazia inštrukcie k platbe bankovým prevodom a zároveň na e-mail kupujúceho zadaný pri registrácii alebo v objednávke kupujúci obdrží všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu, a pod.);

4.3.3.     platbou kartou – okamžité zaevidovanie platby; aby mohla platba kartou prebehnúť správne, kupujúci je povinný dôsledne dodržiavať inštrukcie a postup uvedené pri platbe kartou. Pre okamžité priradenie platby je kupujúci povinný riadne dokončiť úhradu na internetovom portáli príslušnej banky, ktorá sa prejaví tak, že kupujúci bude automaticky presmerovaný späť do e-shopu. Až týmto okamihom prevádzkovateľ obdrží informáciu o vykonaní platby a zmení stav objednávky zákazníka na „Platba Prijatá“. Objednávka s voľbou platby kartou, ku ktorej nie je riadne evidovaná platba kupujúceho, nemôže byť vybavená.

4.4.       Faktúra na kúpnu cenu a cenu dopravy bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, a slúži zároveň ako daňový doklad, dodací list a potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

4.5.       Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu/ponuke e-shopu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená v potvrdení objednávky.

4.6.       Pri nákupe prostredníctvom e-shopu nie je možné uplatnenie iných ako v e-shope uvedených zliav. Zľavy nemožno kombinovať, ak nie je výslovne uvedené inak.

5. Dodacie podmienky

5.1.       Prevádzkovateľ zabezpečí dodanie tovaru od predávajúceho kupujúcemu v akosti a množstve, ako bolo uvedené v potvrdenej objednávke kupujúceho. Ku každej objednávke bude priložená faktúra vystavená na údaje kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje prevziať doručený tovar.

5.2.       Lehota dodania objednaného tovaru je spravidla uvedená v e-shope pri konkrétnom výrobku ako doba expedovania tovaru, ku ktorej je potrebné pripočítať 1 až 2 pracovné dni na dopravu. Do lehoty dodania sa započítavajú iba pracovné dni, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade, ak lehota dodania nie je v e-shope pri konkrétnom výrobku uvedená, platí dodacia lehota určená prevádzkovateľom v potvrdení objednávky. Ak nie je dodacia lehota uvedená žiadnym vyššie uvedeným spôsobom, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní.

5.3.       V prípade platby kartou alebo prevodom na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania kúpnej ceny za tovar a ceny za dopravu na účet sprostredkovateľa. V prípade dodania tovaru formou dobierky, začína dodacia lehota plynúť dňom potvrdenia objednávky prevádzkovateľom.

5.4.       V prípade, ak objednaný tovar nie je možné dodať v termíne podľa bodu 5.2., bude prevádzkovateľ kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s uvedením náhradnej dodacej lehoty.

5.5.       Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej trvali okolnosti brániace v dodaní tovaru, najmä udalosti majúce charakter vyššej moci (vojna, štrajk, nepokoje, výluka a pod.).

5.6.       Tovar bude dodaný kupujúcemu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a ceny dopravy. Zaplatením kúpnej ceny prechádza vlastnícke právo k tovaru z predávajúceho na kupujúceho. Nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo skazy tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

5.7.       Doprava objednaného tovaru bude uskutočnená spôsobom určeným kupujúcim vo vystavenej objednávke, a to prostredníctvom:

5.7.1.     kuriéra GLS s.r.o. alebo Zásielkovňa

 

5.8.       Tovar bude zabalený diskrétne avšak obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Na balenie tovaru sú používané kvalitné obaly, najmä kartónové škatule a pri drobných zásielkach ochranné bublinkové obálky.

5.10.     V prípade dodania tovaru prostredníctvom kuriéra GLS s.r.o. obrdží kupujúci od prevádzkovateľa e-mailom a SMS správou podacie číslo zásielky. Toto číslo umožňuje kupujúcemu on-line sledovanie pohybu zásielky.

5.11.     Kupujúci je povinný ihneď pri prevzatí zásielky skontrolovať, či je zásielka úplná a nepoškodená. V prípade neúplnosti zásielky alebo pri zjavnom poškodení zásielky je kupujúci povinný zapísať zistené skutočnosti do dodacieho alebo prepravného listu prepravcu, resp. iného dokladu preukazujúceho doručenie tovaru, alebo zásielku neprevziať. Takýto zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, v opačnom prípade nebude reklamácia na dopravu prevádzkovateľom akceptovaná.

5.12.     Ak v týchto VOP nie je výslovne ustanovené inak, kupujúci je povinný po potvrdení objednávky prevádzkovateľom objednaný a riadne dodaný tovar vždy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

5.13.     Ak kupujúci objednaný a vopred zaplatený tovar neprevezme z dôvodov na jeho strane alebo ak sa nepodarí zásielku doručiť z dôvodu nesprávne alebo nepravdivo uvedenej dodacej adresy kupujúcim pri vystavení objednávky alebo registrácii, alebo ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu za tovar formou dobierky, je kupujúci povinný uhradiť prevádzkovateľovi náklady spojené so zaslaním/dopravou tovaru späť do skladu prevádzkovateľa. Nebezpečenstvo škody v takom prípade prechádza na kupujúceho dňom neprevzatia tovaru z dôvodov na jeho strane. Maximálna lehota uskladnenia tovaru prevádzkovateľom je 6 mesiacov resp. v prípade, že ide o tovar s kratšou dobou trvanlivosti po túto dobu. Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady, škody na tovare vzniknuté skladovaním.

6. Zodpovednosť za vady, reklamačné konanie

6.1.          Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.   

6.2.       Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka , nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci ani osoby, prostredníctvom ktorých plnil, najmä:

a)      straty faktúry alebo iného dokladu umožňujúceho identifikovať oprávnenosť kupujúceho na uplatnenie nárokov z vád,

b)      neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru (napr. poškodený obal),

c)      uplynutím záručnej doby tovaru,

d)      nesprávnym uskladnením tovaru,

e)      používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f)       neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g)      používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie.

6.3.       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odstránenie vady bez zbytočného odkladu.

6.4.       Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.5.       Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.6.       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6.7.       Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.8.       Na dodávaný tovar je kupujúcemu- spotrebiteľovi poskytnutá záručná lehota v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom  užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu/spotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

6.9.       Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.10.     Reklamácie vád tovaru môže kupujúci uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Renegade24 s.r.o, Rastislavova 12,Nitra-Lužianky 949 01,alebo e-mailom na adrese: info@sexihracky.eu, bezodkladne odo dňa ich zistenia, najneskôr do skončenia záručnej lehoty 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Ustanovenie tohto bodu VOP sa primerane vzťahuje aj na zasielanie sťažností alebo podnetov kupujúcich, ktoré nemajú charakter reklamácie vád tovaru. Ak je sťažnosť alebo podnet odôvodnená, prevádzkovateľ ju vybaví v lehote do 14 dní od jej doručenia. O spôsobe vybavenia sťažnosti alebo podnetu zašle prevádzkovateľ kupujúcemu oznámenie prostredníctvom e-mailovej správy.

6.11.     Kupujúci doručí reklamovaný tovar prevádzkovateľovi spolu s písomnou reklamáciou; v prípade reklamácie zasielanej e-mailom doručí kupujúci reklamovaný tovar po odoslaní e-mailovej reklamácie. K reklamácii kupujúci pripojí faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ odporúča kupujúcim zaslať reklamovaný tovar ako poistenú zásielku pre prípad zničenia, straty alebo odcudzenia zásielky v priebehu doručovania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedoručenie/stratu reklamovaného tovaru, zapríčinenú dôvodmi na strane kupujúceho, resp. prepravcu, prostredníctvom ktorého kupujúci zaslal reklamovaný tovar prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ nemôže reklamáciu vybaviť bez obdržania reklamovaného tovaru od kupujúceho.

6.12.     Prevádzkovateľ pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, prevádzkovateľ zašle potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu obratom na e-mailovú adresu kupujúceho.

6.13.     Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

6.14.     Ak kupujúci uplatní reklamáciu, prevádzkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí kupujúceho o jeho právach; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je prevádzkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie odovzdaním opraveného výrobku alebo výmenou výrobku alebo vrátením kúpnej ceny výrobku alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku:

-           ihneď

-           v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

-           v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví:

-           ihneď

-           v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.15.     Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, prevádzkovateľ vybaví reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia prevádzkovateľ nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6.16.     Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a prevádzkovateľ ju zamietol, prevádzkovateľ v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci prostredníctvom prevádzkovateľa kupujúcemu uhradí do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.17.     Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1.       Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára na dobu určitú a zaniká jej splnením alebo odstúpením kupujúceho v zmysle tohto čl. 7 VOP.

7.2.       Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho jednoznačným vyhlásením v listinnej podobe, e-mailom alebo prostredníctvom funkcie – „https://sexihracky.eu/odstupenie-od-zmluvy“, ktorý tvorí prílohu týchto VOP (ďalej len „formulár“).

7.3.       Lehota na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto VOP sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty. Ak kupujúci vykonal odstúpenie od zmluvy prostredníctvom on-line formulára, prevádzkovateľ po prijatí odstúpenia obratom poskytne kupujúcemu potvrdenie o prijatí odstúpenia.

7.4.       Predávajúci prostredníctvom prevádzkovateľa v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, poštovné, atď. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s prevádzkovateľom na inom spôsobe platby.

7.5.       Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 7.5. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci vierohodne nepreukáže zaslanie tovaru späť prevádzkovateľovi.

7.6.       Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu prevádzkovateľa Renegade24 s.r.o., Rastislavova 12, Nitra-Lužianky 949 01.  Lehota podľa prvej vety tohto bodu je zachovaná v prípade, ak tovar bol odovzdaný na prepravu v posledný deň lehoty. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, zjavne nepoužívaný, nepoškodený, kompletný a v neporušenom originálnom obale. Pri vrátení tovaru je nutné uviesť variabilný symbol a dátum nákupu, prípadne priložiť aj faktúru alebo potvrdzujúci e-mail o nákupe.

7.7.       Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru podľa bodu 7.5. Vrátenie tovaru kupujúci uskutoční zaslaním tovaru ako listovej zásielky alebo balíka na adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ odporúča kupujúcim zaslať vrátený tovar ako poistenú zásielku pre prípad zničenia, straty alebo odcudzenia zásielky v priebehu doručovania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedoručenie/stratu vráteného tovaru, zapríčinenú dôvodmi na strane kupujúceho, resp. prepravcu, prostredníctvom ktorého tovar vracia prevádzkovateľovi. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty vráteného tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.8.     Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy :

Ak bol porušený hygienicky obal tovaru, bol otvorený, a skúšaný.
Peniaze späť zasielame len bankovým prevodom. Nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy u tovaru u ktorého sa porušil hygienický obal, čím by sa tovar z hygienickej stránky znehodnotil.
Kupujúci nemôže uplatniť toto právo v prípade, že porušil prehliadkou tzn. "Pečať kvality" označenú logom (rozbalil originálny obal) u výrobkov hygienického charakteru (napríklad vibrátory, dilda, nafukovacie panny, masturbátor, vákuové pumpy, pripínací sady, kondómy, lubrikačné gély a masážne oleje, vibračné vajíčka, venušine guličky, intímne šperky, erotické sady, všetky análne pomôcky a ďalšie), kedy dochádza k nemožnosti jeho použitia iným kupujúcim s ohľadom na všeobecné zásady hygieny a ochrany zdravia.

Podľa smernice EÚ L 144_19 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 4.6.1997 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97_7_ES z 20. mája 1997 sú erotické pomôcky považované za tzv. Tovar zvláštneho (intímneho) charakteru a ich vrátenie a výmena nie je z hygienických dôvodov možná. Do tejto skupiny výnimiek z §53 patrí aj spodná bielizeň u ktorého sa nedá vylúčiť, že bolo použité priamo na intímnych partiách.
Ak to splňate a nebolo tam nič  porušené, môžete nám tovar poslať späť.
Ak zistíme, že tovar bol otvorený, neprijmeme Vám to, a môžete sa obrátiť na SOI - Slovenská obchodná inšpekcia.

7.9. Spodnú bielizeň z hygienických dôvodov neprijímame späť.  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tento tovar je balený v ochrannom obale, po ktorého porušení a vyskúšaní tovaru, nie je možné tovar z hygienických dôvodov vrátiť v súlade s § 7 ods. 6 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Ochrana osobných údajov

8.1.       Spoločnosť Renegade24 s.r.o., so sídlom Rastislavova 12, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO:51168596 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 30135/N. ako prevádzkovateľ internetového obchodu umiestneného na jeho webovom sídle www.sexihracky.sk považuje všetky osobné údaje poskytnuté dobrovoľne kupujúcimi v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatvorenou s predávajúcim za prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOÚ“). Predávajúci spracúva výlučne také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ. 

8.2.       V zmysle § 34 zákona o OOÚ prevádzkovateľ nepoveril žiadneho sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa, ktoré prevádzkovateľ získal od dotknutých osôb. Rovnako prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobuv zmysle § 44 a násl. zákona o OOÚ.

8.3.       Predávajúci získava a spracúva osobné údaje od kupujúceho v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ. Dodáva sa, že existencia právneho základu pre spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb podľa tohto bodu nevyžaduje osobitný výslovný súhlas dotknutej osoby. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového, resp. registračného, formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia plnenia podľa zmluvy a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, s výnimkou prípadu podľa bodu 8.9. tohto článku VOP, ani inak komerčne používané bez osobitného súhlasu kupujúceho. Na žiadosť registrovaného kupujúceho jeho osobné údaje prevádzkovateľ vymaže z databázy registrovaných užívateľov.

8.4.       Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené príjemcovi (prepravcovi GLS s.r.o.) za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (riadne a včasné dodanie tovaru). V súlade s uvedeným sprístupňuje predávajúci osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno a priezvisko (obchodné meno), adresa pre doručovanie, telefónne číslo a celkovú cenu objednávky príslušnému príjemcovi týchto osobných údajov, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.

8.5.       Kupujúci vystavením objednávky poskytuje svoje osobné údaje uvedené v objednávke predávajúcemu dobrovoľne na účely uzavretia kúpnej zmluvy a jej plnenia. Ak dotknutá osoba neposkytne predávajúcemu, resp. prevádzkovateľovi požadované osobné údaje, dôsledkom neposkytnutia takých osobných údajov je neuzatvorenia zmluvy medzi dotknutou osobou (kupujúcim) a prevádzkovateľom (predávajúcim).

8.6.       Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho po celú dobu existencie zmluvného vzťahu s predávajúcim, prípadne do doby písomného odvolania jeho výslovného súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov na marketingové účely.

8.7.       Kupujúcim poskytnuté osobné údaje predávajúci spracováva na účely:

-     evidencie objednávok kupujúceho,

-     uzatvorených kúpnych zmlúv,

-     vystavenia faktúr a iných daňových dokladov,

-     marketingových aktivít predávajúceho (zasielaní obchodných oznámení o akciách, novinkách, zľavách e-mailom), ak s tým kupujúci vyjadril osobitný súhlas,

-     uplatňovania zliav pre kupujúcich,

-     prepravy objednaného tovaru kupujúcemu na určené miesto dodania,

-     riešenia prípadných reklamácií kupujúcim.

8.8.       Na účely realizácie zmluvného vzťahu predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu povinných údajov:

a)      meno a priezvisko kupujúceho (príp. meno a priezvisko kontaktnej osoby, ktorá za právnickú osobu vystavila objednávku),

b)      adresa (fakturačná príp. doplnenie dodacej adresy, ak je táto iná ako fakturačná adresa),

c)      telefón, e-mail kontaktnej osoby kupujúceho.

 1. 9.       V rámci neustáleho skvalitňovania poskytovaných služieb kupujúcim, predávajúci ako prevádzkovateľ osobných údajov kupujúcich spolupracuje s treťou stranou (cenový porovnávač www.heureka.sk alebo www.heureka.cz) na účely uskutočnenia prieskumu spokojnosti kupujúcich s nákupom prostredníctvom e-shopu predávajúceho, ktorý spočíva v tom, že tretia strana na základe oprávneného záujmu e-shopu predávajúceho podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o OOÚ zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu dotazník o spokojnosti kupujúceho s nákupom a jeho priebehom. Tento dotazník tretia strana doručí kupujúcemu v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) zákona o OOÚ na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol predávajúcemu v objednávke tovaru. Tretia strana nemá prístup k žiadnym osobným údajom kupujúcich, prevádzkovateľ jej poskytne len e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú spravuje v súlade so zákonom o OOÚ.

8.10.     Prevádzkovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje ani neprenáša osobné údaje kupujúcich žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, v spolupráci s ktorými zabezpečuje plnenie zmluvy. Databáza osobných údajov kupujúcich je chránená pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

8.11.     Predávajúci pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 2 zákona o OOÚ.

8.12.     Prevádzkovateľ si nesmie súhlas kupujúceho vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

8.13.     V súlade s § 19 ods. 1 zákona o OOÚ má kupujúci právo od predávajúceho požadovať nasledovné informácie, pričom predávajúci je povinný ich dotknutej osobe pri získaní jej osobných údajov poskytnúť:

a)      identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa,

b)      kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak predávajúci má takú osobu ustanovenú

c)      účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,

d)      oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaju spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z. z.,

e)      identifikáciu príjemcov alebo ich kategóriu, ak existuje,

f)       informáciou o tom, že prevádzkovateľ  zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ich identifikáciu, ako i informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie,

g)      dobu uchovávania osobných údajov.

8.14.     Prevádzkovateľ je ďalej povinný dotknutej osobe pri získaní jej osobných údajov poskytnúť informáciu o tom, že má

a)      právo svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov kedykoľvek odvolať,

b)      právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú dotknutej osoby (§ 21)

c)      právo na opravu osobných údajov (§ 22),

d)      právo na výmaz osobných údajov (§23),

e)      právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov (§ 24),

f)       právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26),

g)      právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27).

8.15.     Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona o OOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

8.16.     Predávajúci je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe (kupujúcemu) informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

8.17.     Predávajúci poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28. V prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa § 21 až 28, ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.

 

8.18.     Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

8.19.     Ak predávajúci neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 na úrad

8.20.     Informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

9. Záverečné ustanovenia

9.1.       Kupujúci má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov v zmysle § 12 a nasl. zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (ďalej len „RSO“). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcim môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Kupujúci môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť kupujúceho bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. 

9.2.       Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť prevádzkovateľa:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

adresa: Staničná 1567/9, 949 01 Nitra

Telefón: 037/772 00 01

Fax: 

E-mail: nr@soi.sk

9.3.       Vo všetkých veciach, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa použijú príslušné ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z., zák. č. 22/2004 Z.z., Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom.

9.4.       Tieto VOP sú platné a účinné od 17.6.2019, s výnimkou bodu 8. Osobné údaje, ktoré ustanovenie je aktualizované a účinné ku dňu 25.05.2018, a sú záväzné pre všetky zúčastnené strany. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, o zmene VOP oboznámi registrovaných kupujúcich 5 dní vopred, a súčasne zverejní oznam o zmene VOP v elektronickom obchode na adrese www.sexkurier.sk na viditeľnom mieste.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok) upravuje postup spoločnosti Renegade24 s.r.o. so sídlom Rastislavova 12, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO: 51168596, DIČ:  2120616003, IČ DPH:SK2120616003zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. :30135/N , (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke www.sexihracky.eu (ďalej ako „sexihracky.eu“) a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.
 2. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na sexkurier.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na sexihracky.eu ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa Reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.
 5. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na www.sexihracky.eu a v sídle Predávajúceho.

Článok II

Kontrola tovaru pri prevzatí

 

 1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.
 2. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.
 3. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 4. Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky je povinný reklamáciu bezodkladne , uplatniť u Predávajúceho, inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu má právo Predávajúci neakceptovať.
 5. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na sexihracky.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.
 6. Kupujúci môže uplatniť svoju reklamáciu na adrese sídla Predávajúceho: Renegade24 s.r.o., Rastislavova 12, Nitra-Lužianky 949 01,  avšak Kupujúci sa pri uplatnení reklamácie nemôže domáhať okamžitého vybavenia reklamácie u Predávajúceho, ktorá bude vybavená reklamačným oddelením Predávajúceho v zákonom stanovenej lehote a v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

 

Článok III 

 1. Kupujúcemu Predávajúci odporúča vyplniť formulár ODSTÚPENIE OD ZMLUVY / VÝMENA / REKLAMÁCIA (ďalej len „Formulár") v nasledujúcich prípadoch:
  1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote.
   Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu s výnimkou podľa bodu 7.10. VOP. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
   V prípade zasielania odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho poštou, Predávajúci odporúča zasielať uvedené podanie prostredníctvom doporučenej listovej zásielky, aby nevznikli pochybnosti o zachovaní lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
   Predávajúci po obdržaní odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho písomné potvrdenie o prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
  2. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal.
   V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal a zároveň nemá záujem si ho ponechať Kupujúci sa zaväzuje vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Primerané náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci. V prípade si ponechania takéhoto tovaru kupujúcim má sa zato, že medzi kupujúcim a predávajúcim došlo k riadnemu uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
  3. Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru- reklamácia.
   Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári určenom pre reklamáciu nasledujúce údaje:
 1.     Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko;
 2.     Číslo elektronickej objednávky, dátum prevzatia tovaru
 3.     Popis tovaru, ktorý Kupujúci reklamuje s uvedením názvu, farby,  príp. veľkosti, množstva
 4.     Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený, pokiaľ žiada o vrátenie peňazí na účet
 5.     Dátum
 6.     Podpis Kupujúceho, ak zasiela vyplnený formulár prostredníctvom pošty.
 7.     Popis vady výrobku, ktorý reklamuje
 1. Ak Formulár nie je úplne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.
 2. V prípade vrátenia neprevzatej zásielky zo strany Kupujúceho zasielanej napr. po neuznanej reklamácii alebo v dôsledku nedoloženia Požadovaných dokladov, si Kupujúci bude mať možnosť vyzdvihnúť tento tovar v sídle Predávajúceho.
 3. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom zámeny/reklamácie, má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar zameniť alebo reklamovať. Uvedené platí aj v prípade, ak zo strany Kupujúceho nedôjde k odoslaniu tovaru určeného na vrátenie v lehote najneskôr 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
 4. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. Originálny obal tovaru (originálna krabica) nesmie byť znehodnotená popísaním, polepením a podobne, v snahe využiť originálnu krabicu ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené, okrem prípadov odstránenia štítkov, cenoviek a iných označení tovaru potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru a v prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 5. Kupujúcemu odporúčame úplne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 6. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s VOP a Reklamačným poriadkom, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v VOP, bude Kupujúcemu vrátená rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak, a to do 14 dní odo dňa prevzatia úplne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku.

Článok IV

Záručné podmienky a záručná doba 

 1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu- spotrebiteľovi poskytnutá záručná lehota v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom  užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu/spotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo Formulári.
 4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 5. Nárok na uplatnenie reklamácie Kupujúcim zaniká nepredložením dokladu o kúpe a dokladu o zaplatení a uplynutím záručnej doby tovaru.
 6. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, o ktorých bol v čase uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
 7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 8. Kupujúci má podľa charakteru vád tovaru, na ktoré uplatňuje záruku v priebehu záručnej doby tieto práva:
  1. Pri odstrániteľných vadách – právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné.
  2. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
  3. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
  4. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady.
  5. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
  6. Spôsob vybavenia reklamácie vyberá Kupujúci.
 9. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.
 10. <

Nachádzate sa na stránke s erotickým obsahom. Mali ste už 18 rokov?